جستجو
آرشیو

کتاب جدید محمد صادق کوشکی

کتاب جستاری در سیاست مطلوب قرآن کریم نوشته محمدصادق کوشکی منتشر شد.

نویسنده کتاب، هدف تالیف این کتاب را مهجوریت قرآن کریم در عرصه‌های علوم انسانی جامعه و نیاز مبرم جامعه بشری به رهنمودها و تعلیم‌های برآمده از قرآن و لزوم تولید علوم مبتنی بر قرآن کریم در جهت پاسخ گویی به نیازهای دانشجویان و دانش پژوهان رشته‌های علوم سیاسی و اجتماعی خوانده است.

قرآن کریم سیاست مطلوب خود را چگونه توصیف می‌کند و کدام مبانی را برای آن برشمرده است؟ اسلام چه توصیفی از سیاست و سیاست مطلوب ارائه کرده است؟ و قرآن کریم چه مظاهر و مصادیقی برای سیاست مطلوب معرفی کرده است، سئوالات اصلی و فرعی کتاب هستند که نویسنده به دنبال پاسخ دادن به آنها است.

این کتاب ۷ فصل دارد.

مقدمه و طرح تحقیق، سیاست در قرآن کریم، مظاهر سیاست مطلوب در قرآن، تقوا، کرامت انسانی، محوریت تکامل و کارآمدی عنوان فصل‌های کتاب هستند.

انتشارات عابد کتاب «سیاست مطلوب قرآن کریم» را در ۱۶۷ صفحه با قیمت۲۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

یک نظر بگذارید