جستجو
آرشیو

مجلس آینده، مجلسی متکثر وچند قطبی خواهد بود

جریانات سیاسی کشور ما در فعالیت سیاسی و رقابت از هیچ الگوی خاصی خارج از جامعه ی ایرانی تبعیت نمی کنند. درکشورما چیزی به نام جریانات و طیف های سیاسی وجود دارد که بیش از هرچیز خصلتی سلیقه ای و خودرو دارند. این جریانات بدون این که از الگویی درخارج یا حتی در داخل تبعیت کنند، بنا به مقتضیات و ضرورت ها شکل می گیرند. بیشتر این جریانات و طیف بندی ها انتخاباتی اند وناظر به برنامه و دیدگاهی خاص به معنای دقیق کلمه نیستند. جریانات انتخاباتی جریانات رقابتی موسمی اند، درایام  انتخابات حضوری پررنگ پیدا می کنند ودر غیر از دوران انتخابات درحالت کما هستند.

نقش دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی نیز نتوانسته آن ها را به یک جریان واحد سیاسی درکشور تبدیل کند. زمانی که از اصلاح طلبان می گوییم با ده ها تشکل، حزب وسامان سیاسی متفاوت ورنگارنگ روبه روایم که اتفاقا پشتوانه های متفاوتی دارند. بعضی درحد براندازی نظام اند و بعضی ولایت فقیه را قبول دارند. بابررسی فضای موجود میان اصولگرایان هم متوجه می شویم آن ها نیز گفتمان ها و دیدگاه های متفاوتی دارند. آنقدر طیف ها و گروه ها ی متفاوت بین اصولگرایان موجود است که نمی توان گفت اصولگرایی یک جریان است.

با این وجود حساسیت همیشگی انتخابات درکشور ما نه تابع این شرایط ونبود جریانات سیاسی واحد، بلکه به خاطر ماهیت مردم نهاد نظام است. بدون مشارکت و حضور مردم نظام تداوم پیدا نمی کند. انتخابات مهم است چون مظهر مشارکت و حمایت مردم از حاکمیت و نظام تلقی می شود.

دکتر کوشکی درپاسخ به حضور ۹۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها درشکل گیری یک جریان واحد ومستقل در ورود به عرصه سیاسی اظهار داشت: اساتیدی که وارد رقابت شده اند به عنوان جریانی مستقل حضور پیدا نکرده اند. بعضی به گروه های سیاسی متصل اند وتعداد زیادی هم بصورت مستقل و فردی وارد شده اند. به عنوان یک فراکسیون قدرتمند نمی توان به این افراد نگاه کرد. سلایق، دیدگاه ها و مواضعشان بقدری متفاوت است که صرفا پایگاه مشترکی به نام دانشگاه نمی تواند آن ها را به هم وصل کند. در برابر این شرایط بنظر می رسد مجلس آینده یک مجلس متکثر و چند قطبی خواهد بود.

یک نظر بگذارید