جستجو
آرشیو

تاثیرات مکتب عاشورا بر نهضت انقلاب اسلامی

دکتر صادق کوشکی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) تصریح کرد: «حادثه عاشورا مجموعه کاملی از اجزا و ارکان دین داری است؛ وقتی حضرت امام-ره- بعنوان یک عالم دین در این حوزه سخن می گویند و عمل می کنند، به بسته کلی دین در روز عاشورا استناد می کنند.»وی گفت: «زمانیکه امام-ره- نهضت انقلاب را آغاز کردند، اصل و چارچوب بکار گرفته را در حوزه قیام عاشورا بکار بردند؛ بنابراین وقتی شهادت طلبی رمز پیروزی این نهضت می شود، کاملا برای مردم ملموس و قابل درک است.»کوشکی خاطرنشان ساخت: «ظلم ستیزی و زندگی برای دین و ترجیح مرگ شرافتمندانه یکی از کلید واژه های عاشوراست و هنر حضرت امام-ره- این بود که این مفاهیم اصیل دینی را بعنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی مطرح کردند و جامعه را به واقعه عاشورا ارجاع دادند.»وی عاشورا را بعنوان سبک زندگی دینی معرفی و اضافه کرد: «انقلاب اسلامی با اقتدا بر واقعه عاشورا بر کل ائمه-ع- اقتدا می کند و وقتی امام-ره- نهضت انقلاب را به عاشورا متصل می کنند، به مخزن بی نهایت علم و عقلانیت اهل بیت-ع- عمل می نمایند.»

یک نظر بگذارید