جستجو
آرشیو

بازگشایی گذرگاه رفح در گرو چراغ سبز آمریکا است

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: از آن جایی که دولت مصر بیش از پیش وابسته به کمکھای آمریکا و سعودیھا است تا زمانی که آنھا چراغ سبز نشان ندھند، گذرگاه رفح را برای کمک به مردم غزه باز نخواھند کرد.

صادق کوشکی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با اینکه چرا مصر گذرگاه رفح را برای کمکرسانی به مردم غزه باز نمیکند، خاطرنشان کرد: دولت فعلی مصر که برآمده از ارتش این کشور است ھماھنگی جدی با ایالات متحده آمریکا دارد و سیاستھای خود به ویژه سیاست خارجی خود را چه در زمان مبارک و چه در حال حاضر با ایالات متحده ھماھنگ میکند.

وی تأکید کرد: در چنین فضایی ھرگونه کمکرسانی به مردم غزه منافات جدی با سیاستھای آمریکا در راستای حمایت از رژیم صھیونیستی دارد و به ھمین دلیل است که مقامھای مصری با وجود اینکه از نظر افکار عمومی زیر فشار ھستند و بھای سنگینی را برای آن میپردازند ولی ھمچنان منتظر چراغ سبز آمریکا برای ارائه کمکھای بشردوستانه کشورھای مختلف به غزه ھستند. این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه دولت السیسی تا امروز برای ممانعت از امدادرسانی به مردم غزه تاوان حیثیتی سنگینی پرداخت کرده است، گفت: آنھا ھزینهھای سنگینی را چه در جھان عرب و جھان اسلام و چه در بعد داخلی متحمل شدهاند ولی مشکل از آنجا آغاز میشود که دولت مصر وابستگی شدیدی به کمک ھای آمریکا و عربستان سعودی پیدا کرده است تا جایی که برای بقای خود باید فعالیتھایشان را در عرصه سیاست خارجی و به ویژه فلسطین و غزه با سیاستھای آمریکا و سعودیھا ھماھنگ کنند. کوشکی خاطرنشان کرد: اگر ارتش و نظامیان مصر وابستگی جدی به کمکھای مالی آمریکا و سعودیھا نداشتند و میتواتنستند اقتصاد و معیشت کشور را اداره کنند قطع مواضع متفاوتی را نسبت به غزه اتخاذ میکردند و لااقل برای حفظ پرستیژ در عرصه بینالمللی ھم که شده راه را برای امدادرسانی و رساندن کمکھای انساندوستانه به غزه باز میکردند.

وی با بیان اینکه پس از بحرانھای دو سال گذشته در مصر این کشور توان مقابله باایسنا – کوشکی: بازگشایی گذرگاه رفح در گرو چراغ سبز آمریکا است. خواستهھای آمریکا را ندارد، گفت: با توجه به اوضاع داخلی و بحران اقتصادی که مصر با آن دست به گریبان است قطعا تا زمانی که سعودیھا و آمریکا چراغ سبز نشان ندھند اینکشور گذرگاه رفح را باز نخواھد کرد؛ زیرا کاملا به کمکھای مالی که دریافت میکند نیازمند است.

این کارشناس مسائل بینالملل در پایان تأکید کرد: متأسفانه به نظر میرسد آمریکا و سعودیھا تمایلی ندارند که به مردم غزه کمکی بشود بنابراین امید چندانی برای بازگشایی گذرگاه رفح و ارسال کمک به مردم غزه وجود ندارد مگر این که فشارھای بینالمللی به قدری بر دولت مصر افزایش یابد که آنھا احساس کنند باز نکردن گذرگاه رفح ھزینهھایی به مراتب بیشتر از مخالفت با آمریکا و سعودی دارد و در واقع مصریھاباید به این نتیجه برسند که نفعشان در بازگشایی این گذرگاه است.

یک نظر بگذارید