جستجو
آرشیو

شرط ورود به مرحله بلوغ نظام

اگر امروز ما استقلال سیاسی داریم به واسطه این است که انقلابی فکر و عمل کردیم. اگر تحریم ها در حوزه صنایع دفاع و نظامی مان اثری ندارد و ما به صراحت می توانیم از حوزه خودکفایی در حوزه دفاعی سخن بگوییم و اینکه در تامین امنیت کشور به هیچ قدرتی نیاز نداریم به این خاطر است که در این عرصه‌ها انقلابی فکر و عمل کردیم

در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی شاید مهمترین آورده و پیام انقلاب اسلامی این باشد که در طول این سالها به طور جدی مشاهده کردیم که هر گاه انقلابی فکر، انقلابی درک و مفاهمه و انقلابی عمل کردیم هیچ مانعی نتوانسته است ملت، نظام و انقلاب ما را متوقف کند.

از سویی دیگر هر گاه دست از عملکرد و تفکر انقلابی برداشتیم به انواع و اقسام مشکلاتی گرفتار شدیم که جهان استکبار برای پیشگیری و ممانعت از انقلاب ما طراحی و اجرا کرده است.

اگر امروز ما استقلال سیاسی داریم به واسطه این است که انقلابی فکر و عمل کردیم. اگر تحریم ها در حوزه صنایع دفاع و نظامی مان اثری ندارد و ما به صراحت می توانیم از حوزه خودکفایی در حوزه دفاعی سخن بگوییم و اینکه در تامین امنیت کشور به هیچ قدرتی نیاز نداریم به این خاطر است که در این عرصه‌ها انقلابی فکر و عمل کردیم. به عبارت دیگر در این حوزه ها پیام انقلاب اسلامی را درک کردیم و جدی گرفتیم. از سویی دیگر اگر در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی مشکلات جدی داریم و همچنین اگر در عرصه های مدیریتی و سامانه‌های اداری کشور مشکل داریم ناشی از این است که انقلاب را در این عرصه ها گسترش ندادیم و انقلابی عمل نکردیم.

در شرایط کنونی و در آستانه چهل سالگی در مقطعی هستیم که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می تواند وارد مرحله بلوغ خود شود. اما رسیدن به این مرحله شروط خاص خود را دارد. شرط لازم این است که همه دست اندرکاران و کارگزاران ما این تفکر انقلابی را درک و پیام و اندیشه انقلاب اسلامی را فهم کنند و آن را جدی بگیرند و این پیام ها را در عرصه های مختلف و جای جای کشور و سامانه اداری کشور عملیاتی کنند.

محمدصادق کوشکی/ روزنامه جام جم

یک نظر بگذارید