جستجو
آرشیو

رفتار پرهزینه و خصمانه انگلیس علیه ایران

محمد صادق کوشکی

در خصوص توقیف غیرقانونی نفتکش وابسته به ایران توسط انگلیس باید به این نکته اشاره داشــت که اصولاً در عرصــه روابط بین‌الملل روابط خصمانه یک رابطه لحظه‌ای نیست، بلکه یک پدیده دائمی است.

اگر نگاهی به تاریخ جمهوری اســلامی ایران بیندازیم، در طول ۴۰ سال گذشته انگلستان همواره تمام رفتارهایش علیه جمهوری اسلامی ایران خصمانه بوده اســت. این امری طبیعی اســت که انگلســتان با یک نظام برخاسته از باورها و رأی مردم در منطقه غرب آسیا مشکل دارند و یک نظامی که در چارچوب آرای مردم و بر اساس قوانین الهی است را برنمی‌تابند و از هر تلاشی برای توقف این نظام و یا به بنبست کشاندن آن استفاده خواهند کرد.

نکتــه بعدی اینجاســت که ایــن عمل حالا قانونی اســت یا خیر خیلی برای انگلیسی‌ها اهمیت ندارد، همان طــور که عملکردی که آنهــا پیش از پیروزی انقــلاب و پیش از آن داشــتند در عرصه‌های متفاوت و صحنه‌های مختلف اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی و… از خود نشان دادند به این مهم اشاره دارد؛ چنانچه آنها هیچ گاه هم تلاش نکردند که فعالیت و رفتارشــان در چارچوب حقوق بین‌المللی و امثالهم باشد.

اگر بخواهیم به سابقه روابط خصمانه انگلستان نســبت به ایران نگاهی بیندازیــم و از آنها نام ببریــم، میتوانیم به اقدامــات و عملکرد غیردوســتانه آنهــا در برجام اشــاره کنیم، همکاری‌های گســتردهای که انگلیســی‌ها بــا نظام صــدام و رژیم بعث عــراق در زمان جنگ تحمیلی داشتند، همکاری‌هایی که در عرصه‌های مختلفی با گروه منافقین داشتند و هنوز هــم دارند و یا همکاری‌هایی که برای بر هم زدن امنیت خلیج‌فارس داشــتند و از خودشان نشــان دادند و پشتیبانی‌هایشان از سعودی‌ها و همکاری و پشتیبانی‌شان از رژیم صهیونیســتی در عرصه‌های مختلف و بر ضد جمهوری اسلامی ایران.

انگلیســی‌ها از هیچ تلاشــی علیه جمهوری اسلامی فروگذار نکرده‌اند؛ از ورود به عرصه‌های امنیتی و تــلاش برای تقویت جاسوســی از جمهوری اسلامی ایران تا تلاش برای نفوذ در ساخت اداری جمهوری اسلامی؛ هر عرصه‌ای را که نگاه کنید و به بررسی آن بپردازید، حتماً انگلیســی‌ها در آن عرصه تخلفات آشــکاری علیه کشــور، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.

اما مســئله مهم این است که اگر ایــران بخواهد در عرصــه دیپلماتیک و راهبردی واکنشی در برابر این اقدام خصمانه انگلیسی‌ها از خود نشان دهد، چه باید بکند؟ باید به این نکته اشــاره کنیم که خلیج‌فارس پر از کشتی‌هایی است که یا مالکیت‌شان از آن انگلیس است یا محموله‌هایی را برای انگلیس حمل میکنند؛ بنابرایــن بهترین رفتاری که میشود در مقابل این عمل انگلیسی‌ها انجام داد، مقابله به مثل اســت. اگر بخواهیم به آثار بین‌المللی این امر هم اشاره کنیم میتوان این گونه عنوان کرد که طبیعتاً انگلیسی‌ها با این اقدام مقابله به مثل متوجه خواهند شد که اگر رفتاری را با ایران انجام دهند و علیه کشور ما کاری کنند، رفتارشان هزینه دارد و باید منتظر پرداخت این هزینه باشند.

منبع: قدس

محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه

یک نظر بگذارید