جستجو
آرشیو

وزنه سنگین پروتکل الحاقی به پای تعهدات هسته‌ای

با چنین پیشــنهادی به نظر می‌رسد صنعت هسته‌ای ما مانند یک کشتی است که ما یک وزنه جدید هم به آن اضافه کرده‌ایم و با این کار آن را به ســمت غرق شدن نزدیک می‌کنیم، در حالی که طرف اروپایی دلیلی نمی‌بیند که بخواهد تحریم‌ها را بردارد یا به تعهدات خود در قبال ما عمل کند

هفته گذشــته برخی منابــع خبری غربی مدعی شــدند که ایران پیشــنهاد داده که در ازای پذیرش پروتــکل الحاقی به پیمان ممنوعیت استفاده و گســترش سلاح های هسته ای، تحریم ها رفع شود؛ ادعایی که نه با تأیید و نه با تکذیب ایران روبه رو نشــد تا اینکه دیروز، سخنگوی وزارت خارجه آن را تأیید کرد.

با توجه به سابقه منفی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در توافقات هسته‌ای پذیرش پروتکل الحاقی نه تنها مشکلی از مشکلات ما را حل نمی‌کند، بلکه یک وزنه ســنگین به پای تعهدات ما خواهد بود؛ یعنی صنعت هســته‌ای ما وزنه جدیدی به پایش بســته می‌شــود و تعهــد جدیدی برایــش ایجاد می‌شــود، در حالی که هیچ خروجی مثبتی به دست نخواهد داد.

از طرفی باید به این نکته نیز اشــاره داشت که چنین پیشــنهادی از سوی آقای ظریف عجیب بــود؛ چرا کــه اگــر اروپایی ها این پیشنهاد را می دادند عجیب نبود اما با توجه به شناختی که آقای ظریف از طرف اروپایی پیدا کرده، دادن چنین پیشــنهادی خیلی عجیب است.

با چنین پیشــنهادی به نظر می‌رسد صنعت هسته‌ای ما مانند یک کشتی است که ما یک وزنه جدید هم به آن اضافه کرده‌ایم و با این کار آن را به ســمت غرق شدن نزدیک می‌کنیم، در حالی که طرف اروپایی دلیلی نمی‌بیند که بخواهد تحریم‌ها را بردارد یا به تعهدات خود در قبال ما عمل کند.

اما در خصوص ادامه مســیر کاهش تعهدات هســته ای باید گفت که روند فعلی به جایی نمی انجامد، به خاطر اینکه ســرعتش خیلی کم است و اگر سرعتش بیشتر و اضافه تر شود شــاید اروپایی‌ها تکانی بخورند، اما در شرایط فعلــی اروپایی‌ها اصــلاً دلیلی نمی‌بینند که بخواهند در قبال تعهدات خود تکانی بخورند؛ بنابراین روند فعلی روند خیلی آهسته و ملایمی اســت و ترجیح اروپایی‌ها هم این است که در شرایط فعلی با اقداماتی که دولت می کند؛ آن ها فقط تماشاچی باشند؛ یعنی جنس این کاهش تعهدات آن قدر آهسته و آرام و کم وزن و بی اثر اســت که اروپایی ها مشکلی ندارند و حاضرند این روند را تا همیشه ادامه دهند.

با توجه به برگزاری کمیســیون مشــترک برجام در تحلیل و پیش بینی رفتار اروپایی ها هم توجه به این نکته اهمیت دارد که رفتار اروپایی‌هــا پــس از این هم هیــچ تغییری نخواهد داشت و همان رفتاری که از گذشته تاکنون داشــته اند را باز هم ادامه خواهند داد؛ چرا که آن ها دنبال یک سری تعهدات یکطرفه هســتند و می خواهند ما با دســت خودمان محدودیت صنعت هسته ای مان را روز به روز بیشــتر کنیم و در مقابل، آن ها فقــط تلاش کنند! آن هم تلاش بی نتیجه و بعــد هم بگویند که ما تلاش کردیم همانند آنچه تاکنون روی داده و رفتاری که تاکنون داشته‌اند.

قدس/ محمدصادق کوشکی

یک نظر بگذارید