جستجو
آرشیو

انصاراالله یمن و تولد حزب اللهی دیگر

محمد صادق کوشکی

دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با ســخنگوی جنبش انصــار االله یمن در شــرایط کنونی از چند جهت خاص بوده و مورد توجه بسیاری از کانون ها در جهان واقع شده است. با وجود اینکه همه دنیا از حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن و جنبش انصــار االله و تلاش مردم این کشور برای رسیدن به یک دولت مردمی و حق تعیین سرنوشت مطلع بودند، اما با توجه به محاصره یمن و مشکلاتی که وجود داشت، شاید اینکه این حمایت نمود رسمی پیدا کند، زمان مساعد و مناسبی بود.

در واقع رسمی شدن این روابط و این پشتیبانی در زمانی اتفاق افتاد که ملت یمن در آســتانه پیروزی قــرار دارد، یعنی عملاً رونمایی از این حمایت به شکل رسمی در لحظه ای اتفاق افتاد که قیام و انقلاب مردم یمن در آستانه رسیدن به نتیجه اســت و شاید در مناسب ترین زمان خودش این دیدار اتفاق افتاد.

هر چند همه جهان از این حمایتی که بر اساس باورهــای اعتقادی نظام جمهوری اســلامی و الگوی نگرش نظام انقلاب و براســاس وظایفی که قانون اساســی در خصوص مســتضعفان و جنبش هــای آزادی بخش بــر عهده نظام جمهوری اسلامی گذاشته، با خبر بودند. باید تأکید داشــت که این حمایت هم جنبه شــرعی و انقلابی هم جنبه انســانی و قانونی داشته اســت؛ هر چند به دلیل محاصره یمن و مشــکلات موجود ایــن حمایت خیلی ابعاد وسیعی از لحاظ تدارکاتی ، امکانات و مالی پیدا نکرد، اما عمق این حمایت همان چیزی بود که مردم یمن نیاز داشــتند؛ چنانچه آن ها به یک پشتیبانی نیاز داشتند که بی هیچ شائبه، بدون هیچ طمعی و صرفاً به واسطه باورهای اعتقادی و دینی و از طریق سیاسی و رسانه ای و در بعد خیلی محدود از نظر مالی، پشتیبانی و نظامی از قیامشان حمایت کند.

بــا این حال این دیــدار در فضایی که یمن با محدودیت های محاصره مواجه بود و در مقطعی که دشمنان مردم یمن و بیگانگانی که یمن را در قسمت جنوب اشــغال کرده بودند، صورت گرفت. در شرایطی که سعودی ها و اماراتی ها به جان هم افتادند ؛ امارات قصد خروج از یمن را دارد و عربســتان هم چاره ای جز خروج از این کشور ندارد.

در چنین موقعیتی این پشــتیبانی وروابط به شکل رسمی رونمایی می شود و موضع قاطع و محکم رهبر معظم انقلاب در مورد پشتیبانی از قیام مردم یمن و از آن سو هم زاویه دیدی که جنبش انصاراالله به انقلاب اسلامی و رهبری آن دارد، نشان داد که شاید یک حزب االله دیگری در منطقه متولد شــده است؛ همان مسئله ای که بسیاری از دشــمنان نظام، انقلاب و مردم منطقه از آن احساس خطر می کنند، خطری که صهیونیست ها و آمریکایی ها به شدت از آن واهمه داشتند، اما این تولد رسماً در این دیدار اعلام شد و از این نظر شاید بتوان گفت هدیه ای که در آستانه پیروزی به جنبش انصاراالله داده شد، همین دیدار و گفت وگوهایی که در آن رد و بدل شد، بود.

یکــی از نکات قابل تأمل در این دیدار اشــاره رهبری به خطر تجزیه یمن اســت که در این خصوص باید گفت همه دیدارهایی که رهبری نظام با جنبش های مقاومت اســلامی منطقه دارنــد چه لبنان، چه فلســطین و چه عراق و اکنون هم یمن به جنبش های مقاومت روحیه می دهند و خطرات احتمالی را گوشزد می کنند.

رهبر معظم انقــلاب در جایگاه رهبری یک انقــلاب جهانی هم وظیفــه دلگرمی دادن را انجــام می دهنــد، هم وظیفه ســپاس و تشــکر و هم وظیفه هشــدار را و ما مانند ایــن هشــدارهایی کــه در دیداررهبری با محمد عبدالســلام به جنبش انصاراالله یمن داده شــد را در مواقع و عرصه های دیگر به فعالان عراقی و جنبش های مقاومت اسلامی فلسطین و حتی لبنان داشتیم.

در واقــع توقعی که از یک رهبــر می رود نیز همین اســت که علاوه بر روحیه دادن و پشت گرمــی دادن، در مورد خطرات احتمالی آینده هم هشــدار داده و راهکار هم ارائه کنند؛ مانند آنچه رهبری به گفت وگوهای یمنی یمنی در مقابل هشــدار تجزیه یمن به جنبش انصاراالله اشاره کردند.

محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی/قدس آنلاین

یک نظر بگذارید