جستجو
آرشیو

هیچ دادگاهی توان محاکمه جرج بوش را ندارد

محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس گفت: بحث امکان پیگیری جنایت‌هایی که بوش انجام داده با بحث لزوم پیگیری آن متفاوت است، به این معنی که لزوم پیگیری جنایت‌های بوش لازم است اما از نظر عملی به امکان پیگیری آن از طریق دادگاه‌ها خوشبین نیستم.

وی گفت:‌ من فکر نمی‌کنم که دادگاهی باشد که بتواند هیئت حاکمه سابق امریکا را محاکمه کند و کاری از پیش ببرد و فعلا امکان آن فراهم نیست.

وی گفت: شاید بصورت نمادین و سمبلیک چنین امری صورت پذیرد و دادگاهی‌ آنان را محکوم کند اما بصورت جدی و واقعی چنین چیزی روی نخواهد داد.

کوشکی با توجه به اینکه یک دادگاه در بلژیک سابقا شارون را محکوم کرده بود، گفت:‌ نتیجه آن اتفاق این بود که آیین دادرسی در بلژیک برای همیشه تغییر کرد و البته همان دادگاه نیز خود را صالح ندانست و فقط اقامه دعوا کرد.

وی تاکید کرد: دادگاهی که این توانمندی را داشته باشد که بوش را محاکمه کند وجود ندارد یا حداق اینکه ما چنین دادگاهی را سراغ نداریم.

یک نظر بگذارید