جستجو
آرشیو

نوشته های با برچسب ‘جنگ نرم’

نقش جبهه خودی در زمینه سازی جنگ نرم

ادوات و سربازان رایگان برای مهاجمان جنگ نرم

‘تهاجم نرم’ آنقدر نامحسوس است که ملت مورد تهاجم نه تنها ممانعت نمی کند بلکه بواسطه شرایطی که برای آن بوجود آورده شده از آن استقبال هم می کنند.

دکتر محمد صادق کوشکی

امروز “جنگ نرم” بواسطه ابزارهای متنوع آن در دوره جدید بسیارمورد توجه و استفاده قرار گرفته است. دامنه این جنگ امروز بسیار گسترده شده و مهاجمان آن نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید توانسته اند هرچه بیشتر بر منافع خود بیفزایند.

نکته ای که شاید تاکنون درباره “جنگ نرم” به آن توجه نشده باشد نقش جبهه خودی در زمینه سازی برای مهاجمان است.اساسا هرچه درباره “جنگ نرم” شنیده ایم عبارتهای تئوریک و تکراری از این مقوله بوده و به زوایای آن تاکنون بشکل بومی و کاربردی کمتر پرداخته شده است.

این نوشته دکتر محمد صادق کوشکی، محقق و استاد دانشگاه است که قصد دارد به “جنگ نرم” از نگاهی دیگر بپردازد.

*سلطه جویی و برتری طلبی جزو طبیعت انسان

یک خصلتی در انسان وجود دارد که جزو طبیعت او است. این خصلت، سلطه جویی و برتری طلبی است. یعنی آدم ها به طور طبیعی اهل سلطه جویی و برتری طلبی هستند و علاقه دارند نسبت به دیگران دست برتر را داشته باشند. طبعا این خصیصه از انسان ها به جوامع هم منتقل می شود. برخی جوامع این سلطه را با استفاده از ابزارهای خشن بدست می آورند که به این کار به طور عام “جنگ” یا “جنگ سخت” می گویند. قدمت “جنگ سخت” به قدمت تاریخ بشر است و در آن افراد برای اینکه دیگران را تحت انقیاد خود درآورند به ابزارهای خشن متوسل می شوند. ادامه مطلب »